” แปซิฟิกโกลบอล ” เก็บหุ้นUREKA เข้าพอร์ต 33.547%

ข่าวล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแบบรายงานรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA โดย บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

PRIME ROAD TECH INTER LIMITED ขายหุ้น PRIME ออกอีก 2.0684%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME โดยPRIME ROAD TECH INTER LIMITED ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.0684% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 31.2793% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 2.0684% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 63.5914% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
URL
85