ธอส. แลกเปลี่ยนความรู้-นวัตกรรม กับม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ

ข่าวล่าสุด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการองค์ความรู้และการบริหารจัดการนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมของ ธอส. เกิดจาก 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy) โดยการพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดจากยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ Digital Bank 2. ระดับปฏิบัติงาน (Operation) ได้กล่าวถึงการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผลิตสื่อได้เองอย่างครบวงจร All in One ใช้ช่องทางที่หลากหลาย รวดเร็ว และใช้ประมาณน้อย

และ 3. ระดับ Infrastructure ซึ่งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม ผ่านค่านิยม GIVE+4 ด้วยกระบวนการนวัตกรรมที่เป็นระบบส่งผลให้ ธอส. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ “ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น” ประจำปี 2564 และล่าสุดยังได้รับ 6 รางวัลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง 2 ใน 6 รางวัล คือ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น จาก “โครงการ GHB Appraisal Valued Model by AI” และรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย จาก “โครงการ GHBank Smart NPA Mobile Application

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอภิวิสัชนา ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

อ้างอิง
https://siamrath.co.th